Styrkan i timret i Vasas skrov är kraftigt försvagat på ett antal platser. Det visar ny forskning. I det aktuella forskningsprojektet Stötta Vasa är målet att förbättra stöttningen av skeppet.

Vasa står idag uppställd på ungefär samma sätt som en segelbåt, på kölblock med stöttning längs sidorna. Stöttningen av skeppet gjordes på 1960-talet. Under 1990-talet förstärkets den, men är trots det otillräcklig. Aktuell forskning om skeppets specifika egenskaper kommer att vara utgångspunkt när en ny stöttning byggs.

Timmer och skepp deformeras

Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Museets timmermän har under lång tid noterat att skeppstimret deformeras, och regelbundna positionsmätningar visar att hela skeppet gradvis ändrar läge.

Tvärvetenskaplig forskning visar att det också finns en tydlig koppling mellan träets kemiska status och dess mekaniska egenskaper. Forskare har även tagit fram reda siffror som visar timrets styrka.

Träet försvagat

På ett antal platser i skrovets timmer är träet kemiskt nedbrutet. Här har också träets styrka visat sig vara kraftigt försvagad. Förmågan att bära last är i dessa punkter försämrad med i genomsnitt 40 procent i jämförelse med färskt trä. På några ställen i träet är denna siffra så hög som 80 procent. Siffrorna visar tydligt behovet av att stötta Vasa på ett bättre sätt än man gör idag.

Kartläggning av Vasa nödvändig

Innan ett nytt stöttningssystem kan konstrueras behöver en mängd data samlas in. Teorier behöver formuleras och modeller beräknas, testas och beläggas. Hur träet i sig, och skeppet som struktur, förändras kemiskt och mekaniskt över tid måste kartläggas.

I forskningsprojektet Stötta Vasa pågick under åren 2012-2016 detta arbete under ledning av och i samarbete med Institutionen för tillämpad mekanik vid Uppsala universitet. 2017 gick projektet in i nästa fas, med fokus på konstruktion av ett förbättrat stöttningssystem.

Forskningen finansierades av:

Visa mer