Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Vasamuseets vänner (nedan kallad ”föreningen”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att:

 • nationellt och internationellt tillvarata medlemmarnas och allmänhetens intresse för Regalskeppet Vasa samt för Vasamuseets verksamhet samt att 
 • genom medlemsavgifter, donationer och övrigt anskaffade och tillförda medel verka för att sprida kunskap om Regalskeppet Vasa och Vasamuseet att stödja forskning inom detta område samt att genom stipendier och ekonomiskt stöd medverka till Vasamuseets fortsatta utveckling 

i enlighet med vad som framgår av föreningens stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information om kalendarium m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, aktivitetsavgifter m.m.).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens aktiviteter och verksamhet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Vi kommer inte heller att använda dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling/ Laglig grund: 

 • Hantering av medlemskap i föreningen/ Avtal
 • Föreningsadministration/ Avtal
 • Deltagande i föreningens aktiviteter/ Avtal
 • Sammanställning av statistik och uppföljning /Allmänt intresse
 • Kontakt med föreningen/ Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida/ Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier/Intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök:

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.