Medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Vasamuseets vänners årsmöte tisdagen den 5 mars i Auditorium 1 på Vasamuseet.

Föreningen Vasamuseets vänner kallar till årsmöte tisdag den 5 mars, kl 18, på Vasamuseet.

Vi börjar med en enkel, men trevlig måltid, i restaurangen redan kl 17. Dessutom kommer museets sakkunnige, Magnus Olofsson, berätta för oss om projektet Stötta Vasa. Nu har museet upphandlat projektledning, konstruktörer och byggfirma som under ett par år framöver ska förbereda inför och bygga den nya stöttan till Vasa. Han berättar om hur långt de kommit och vad vi kan förvänta oss ute i museet framöver. Under kvällen presenteras även 2019 års stipendiater av resestipendiet samt får en presentation om hur 2018 års stipendiater nyttjade sina stipendier.

Agenda:

Tisdag den 5 mars 2019, kl 18 i Auditorium 1

 1. Val av ordförande att leda mötet 
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll 
 4. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse 
 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 6. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen 
 7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
 8. Val av revisorer 
 9. Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant 
 10. Fastställande av medlemsavgifter 
 11. Eventuella övriga ärenden