Vasamuseet är sedan 2009 miljöcertifierat enligt den frivilliga och internationella standarden ISO 14001. Museet arbetar systematiskt med miljöhänsyn och hållbarhet utifrån ett så kallat miljöledningssystem som omfattar alla delar av museets verksamhet. Systemet fungerar även som stöd för att säkerställa att gällande lagstiftning följs. All personal har ansvar för att ständigt förbättra miljöarbetet och verksamheten granskas regelbundet av externa miljörevisorer.

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), där Vasamuseet ingår, har en hållbarhetspolicy som omfattar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetspolicyn är ett stöd i arbetet med att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. SMTM har hållbarhetsmål som sträcker sig över flera år och tre långsiktiga målområden som kopplar till hållbar utveckling: Växthusgasmål, Mål för resor och möten, och Inspirationsmål.

Här är några exempel på hur Vasamuseet arbetar med hållbarhet:

Skydda kulturarv

Att skydda och trygga världens kulturarv är en del av de globala målen för hållbar utveckling. Genom att bevara skeppet Vasa bidrar museet till skyddandet av kulturarv. Klimatanläggningen i museet, som är nödvändig för skeppets bevarande, drivs av förnybar el och hämtar ytterligare energi från havsvattnet utanför byggnaden.

Hållbara utställningar

När nya utställningar byggs används material som kan uppfylla höga krav både på hållbarhet och miljöhänsyn.

Museets personal har noggrann kontroll över alla kemiska produkter som används i arbetet, till exempel målarfärger och medel som museiföremål konserveras med. Farliga kemikalier ersätts med miljövänligare alternativ, och gamla ljuskällor byts till LED.

I Vasamuseets trädgård, som ligger utanför museet och fungerar som en utomhusutställning, finns giftfri odling med växter som har bra motståndskraft mot till exempel skadeinsekter. Trädgården förser museets restaurang med grödor.

Källsortering

På Vasamuseet sorteras alla sopor så att så mycket som möjligt kan återvinnas. I restaurangen, som serverar närodlat och ekologiskt, tas allt matavfall tillvara och blir till biobränsle.

Minskad användning av fossila bränslen

Vasamuseet och SMTM arbetar ständigt med att minska förbrukningen av fossila bränslen. Till exempel prioriteras tåg istället för flyg vid tjänsteresor, eller så ersätts resor helt med digitala möten.

Miljömedvetenhet

All personal på SMTM utbildas i miljömedvetenhet. Inom alla verksamhetsområden finns en strävan att tänka på vad som är det bästa alternativet ur hållbarhetssynpunkt. Det kan gälla val av papper till trycksaker, transporter av föremål, resor i tjänsten och inköp av varor och tjänster. Och kaffet som intas på kontoren är förstås miljömärkt!

Föreslå förbättringar

Vi på Vasamuseet tar gärna emot förbättringsförslag från våra besökare. Det kan till exempel vara en åtgärd som sparar energi eller något annat smart du har stött på eller känner till. Har du förbättringsförslag? Skicka gärna e-post:

E-post: forbattring@smtm.se

Mer information

Om du vill veta mer om hållbarhetsarbetet på SMTM och/eller Vasamuseet, besök SMTM:s webbplats: