KVINNORNA – alltid närvarande, sällan sedda

Beata - en av kvinnorna ombord på Vasa
Anneli Karlsson/Statens maritima museer

2020-09-25

En kväll på Vasamuseet om obalans i historieskrivningen, dold kvinnomakt i slottsmiljö samt om genus och gestaltning i 1700-talets operor.

Onsdagen den 30 september arrangerar Vasamuseet en programkväll med tre kortare föredrag i sällskap med mat och dryck. Med inspiration av museets utställning KVINNORNA – alltid närvarande sällan sedda ämnet för kvällen genus, kvinnor och kvinnors liv genom historien ur olika perspektiv. Tre olika talare, tre olika föredrag, tre olika perspektiv.

Kvällens program:

18.00 - Kvinnor, genusperspektiv och historien
Det finns en obalans i historieskrivningen och museers berättelser, där kvinnor oftast varit mindre synliga och ibland helt bortglömda. För en rättvisare historia och bättre berättelser är det viktigt att forskningen kommer tillrätta med tidigare brister genom nya perspektiv och frågeställningar.

Föredrag med Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och chef för Kulturarvsenheten vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

18.30 - Den dolda kvinnomakten
De skånska godsen och gårdarna ärvs av sönerna. Alexandra von Schwerin, dagens slottsfru på Skarhults slott, blev intresserad av sina företrädare och började forska om slottsfruarna genom historien. Kvinnors perspektiv har lyst med sin frånvaro i historieskrivningen, men detta stoppade inte slottsfruarna på Skarhults slott. I ett halvt årtusende har de drivit godset – ömsom i lyx, ömsom under stora personliga umbäranden.
Alexandra von Schwerin berättar om kvinnorna och om sökandet efter en egen identitet i den mansdominerade skånska godsmiljön.

19.00 - Paus

19.20 - Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1700-talsopera
Hur blir normkritik och genusteori till en konstnärlig praktik? Operasångaren Tove Dahlberg och regissören Kristina Hagström-Ståhl har forskat om hur det går att arbeta genusnyfiket med operarepertoar och hur konstnärliga val görs. De har laborerat med roller ur Mozarts Figaros bröllop.

Tove Dahlberg berättar om sin pågående forskning vid Stockholms konstnärliga högskola och visar filmversionen av den forskningsföreställning som undersökningen utmynnade i. 

Med trygghet och glädje i fokus är alla våra program anpassade med hänsyn till gällande säkerhetsföreskrifter. Antal deltagare är under rådande omständigheter begränsat till 50 personer per tillfälle och det finns gott om utrymme för att kunna hålla avstånd till varandra.

Vasamuseet ser fram emot att möta program-publiken!

 

Catrin Rising

Kommunikatör
08-519 558 47
catrin.rising@smtm.se

Till toppen