Vasapris till forskare om skatter och ekonomiska kontrakt

2009-11-05

Vasamuseets vänners pris tilldelas i år fil dr Mats Hallenberg för hans bok "Statsmakt till salu: arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635". Mats Hallenberg är född 1962 och verksam som forskare och lärare vid Stockholms universitet.

Det svenska systemet med skattearrenden har hittills inte fått mycket uppmärksamhet i historieforskningen trots att tidsepoken genomforskats grundligt. Mats Hallenberg presenterar en nytänkande studie som väsentligt bidrar till vår förståelse av den tidigmoderna statens framväxt och förhållandet mellan offentlig makt och privat kapital. Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och köpa sig rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning. Allmogens skattepålagor blev i praktiken de enskilda köpmännens egendom. Men bara några år efter kungens död bestämde sig statsledningen för att upphöra att arrendera ut skatteinkomsten. Mats Hallenberg ställer en rad intressanta frågor: Varför valde regeringen att privatisera? Hur fungerade systemet i praktiken? Varför ångrade man sig efter bara några år? Vasamuseets vänner delar årligen ut ett pris på 35 000 kr till förtjänt forskare. Prisutdelningen äger rum 6 november i samband med Vasamuseets högtidlighållande av Gustav Adolfsdagen. Mer information Maria Sandström 08-519 558 85 maria.sandstrom@maritima.se Tidigare pristagare: 2008: Mirkka Lappalainen för boken "Släkten, makten, staten – familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland". 2007: Annika Sandén för doktorsavhandlingen ”Stadsgemenskapens resurser och villkor - om samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620”. 2006: Inken Schmidt-Voges för avhandlingen ”The presence of the past. Gothicism as historic evidence in early modern Sweden”. 2005: Anna Maria Forssberg för avhandlingen ”Att hålla folket på gott humör”. 2004: Martin Bagge för studier i 1600-talets musikvärld på spaning efter melodier till Lasse Lucidors visor. 2003: Torbjörn Eng för avhandlingen ”Det svenska väldet - ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte”. 2002: Carl Olof Cederlund för en marinarkeologisk livsgärning, inledd med utgrävningen av Vasa år 1961. 2001: Malin Lennartsson för avhandlingen om relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland. 2000: Sören Klingnéus för forskning om vapensmeder. 1999: Göran Stenberg för doktorsavhandlingen om likpredikningar och gravtal under 1600- och 1700-talen. 1998: Marie Louise Rodén för doktorsavhandlingen om drottning Kristinas politiska liv i Rom efter abdikationen från Sveriges tron 1654. 1997: Ebba During för undersökningen av det osteologiska materialet från Vasa. 1996: Stephen Johnston för studier av skeppsbyggeriets utveckling i tiden omedelbart före Vasas. 1995: Jan Lindegren för studier av statsmakten under Gustav Adolf-tiden. 1994: Leon Jespersen för konsekvent genomförd forskning om statsmaktens tillväxt i Danmark och Sverige under första delen av 1600-talet. 1993: Jan Glete för forskning om flottors och örlogsfartygs betydelse för centralmaktens framväxt. 1992 Nils Erik Villstrand för forskning om utskrivningar som för oss mycket nära rikets inbyggare på båda sidor av Östersjön.

Till toppen