Medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Vasamuseets vänners årsmöte lördagen den 13 mars 2021 på Vasamuseet.

Föreningen Vasamuseets vänner kallar till årsmöte lördagen den 13 mars, kl 13, på Vasamuseet.

Vi kallar till årsmöte den 13 mars. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under våren återkommer vi med närmare information om vi kan utöka programmet med något trevligt inslag, efter mötet är avklarat. Anmälan om deltagande skickas till: foreningen.vasa@smtm.se.

Agenda:

Lördagen den 13 mars, kl 13 i Auditorium 1, Vasamuseet

1. Val av ordförande att leda mötet

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll

4. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse

5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

6. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen

7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

8. Val av revisorer

9. Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Eventuella övriga ärenden