Föreningen Vasamuseets vänner delar årligen ut ett pris på 50.000:-  till en person som har bidragit till att ge ökad kunskap och förståelse om Vasa och Vasas samtid (1600-tal). Prisets syfte är att hylla framtagandet och tillgängliggörandet av forskning och delas ut till någon som på vetenskapliga grunder har levandegjort Vasas samtid. Prisutdelningen äger rum i samband med årsdagen av när Vasa bröt vattenytan igen 1961.

Priskommittén som nominerar och bedömer ett antal kandidater till priset varje år består av: Linda Hinners (doktor i konstvetenskap och intendent på Nationalmuseum), Mattias Lundberg (professor vid institutionen för musikvetenskap på Uppsala universitet), Johan Rönnby (professor i marinarkeologi på Södertörns högskola), Anna Maria Forssberg (docent i historia och forskare på Vasamuseet), Erland Sellberg (professor emeritus i idéhistoria på Stockholms universitet och Lisa Månsson (doktor i medicinsk vetenskap och museichef på Vasamuseet). Styrelsen i vänföreningen utser sedan vinnaren.

2019:

Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström får priset för boken "Horet i Hälsta". I denna bok har Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström lyckats med den litterära utmaningen att presentera en historisk undersökning som en populärvetenskaplig kriminalhistoria. På vetenskaplig grund och utifrån ett autentiskt rättsfall lyfter författarna 1600-talets komplexa samhällsstruktur i en engagerande och målande helhet.

2018:

Niklas Eriksson får priset för boken "Riksäpplet - Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp". Genom en insiktsfull presentation av det marinarkeologiska arbetssättet i kombination med egna analyser och slutsatser, bjuder Eriksson in läsaren till ett för många okänt forskningsfält. Förutom en välskriven text tillgängliggörs observationer och intressanta resultat med egenhändigt gjorda illustrationer och teckningar av mycket hög klass. Eriksson ger nya perspektiv på ett känt källmaterial där parallellerna till Vasas historia är många och ny spännande kunskap lyfts fram på ett engagerande sätt.

2017:

Mirkka Lappalainen fick priset för boken "Det Nordiska Lejonet - Gustaf II Adolf och Finland 1611-1632". Genom att berätta om Stormaktstidens inledande decennier med Finland som utgångspunkt får Lappalainen läsaren att se Sverige ur ett nytt perspektiv. Ett perspektiv som berikar och levandegör bilden av Vasas samtid. Med målande episoder engageras läsaren i både det politiska spelet och i människors vardag i svenska rikets östra del.

2016:

Merit Laine tilldelades Vasamuseets förenings pris för redaktörskapet av boken ”Hedvig Eleonora – Den svenska barockens drottning”. Genom att förena en bred flora av forskare i en omfångsrik, inspirerande och vacker bok har Merit Laine lyckats med konststycket att presentera ny kunskap i ett lättillgängligt och lustfyllt format. I denna jubileumsbok träder en mångfasetterad bild av Hedvig Eleonoras samtid fram och därmed får vi en djupare förståelse av det långa 1600-talet.

2015:

Anders Wahlgren fick priset för att genom sina filmer bidragit till att kunskap om Vasa och det tidiga 1600-talet fått stor spridning, i Sverige såväl som utomlands. Mot bakgrund av bilden av en gryende stormakt ligger filmernas fokus på enskilda individer. Här får människor som levde för nära 400 år sedan liv, och personer från både samhällets topp och från dess botten träder fram som verkliga människor av kött och blod. Därigenom har Wahlgren ökat förståelsen för den tid som skulle ha blivit Vasas och de människor som byggde och bemannade skeppet.

2014:

Martin Kjellgren fick priset för sin bok Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden. Priset delas ut för att han bidrar till att öka vår förståelse för samhällets och kyrkans förhållningssätt till astrologin, men även till att fördjupa kunskapen om den lutherska ortodoxin och dess samhälleliga roll under den första hälften av 1600-talet.

2013:

Kari och Ülle Tarkiainen fick priset för den välskrivna och tankeväckande boken Provinsen bortom havet, om en del av den svenska och estländska historien med särskild stor relevans för Vasas tid. Genom sin förtrogenhet med ett stort material från en mängd olika språkområden, och ett flyhänt användande av olika källor, kan Kari och Ülle Tarkiainen ge oss en ny och annorlunda bild av den baltiska värld som var så viktig för samtidens politiska och ekonomiska tänkande. Läsaren kommer på det sättet närmare Sveriges och Estlands gemensamma historiska rötter, och får en större förståelse för människor och händelser på Vasas tid.

2012:

Kristiina Savin fick priset för sin infallsrika och imponerande bok om den tidigmoderna människans förhållande till ödet. I en värld där människan var utsatt för fru Fortunas nycker gällde det att lära sig hantera lycka och olycka. Genom att använda ett omfattande, men tidigare outnyttjat källmaterial visar Savin hur riskhantering kunde se ut innan den vetenskapliga revolutionen givit människan en känsla av att behärska sin värld.

2011:

Stefano Fogelberg Rota fick priset för sin nydanande bok om drottning Kristina och hennes relation till poesin i Italien - och den italienska poesins relation till Kristina. Författaren påvisar hur viktig och inflytelserik Kristina var för den italienska litteraturens och konstens utveckling.

2010:

Moa Matthis för sin bok Maria Eleonora - drottningen som sa nej. Boken är en skarpsynt analys av maktkampen mellan kungamakt och råd som visar hur drottningens agerande styrdes av underliggande motiv och hur bemötandet av henne förändrades före och efter Gustav II Adolfs död.

2009:

Mats Hallenberg för sin bok Statsmakt till salu: arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618-1635. Priset delas ut för att han i en nytänkande studie kombinerat olika källor för att öka vår förståelse av den tidigmoderna statens framväxt

2008:

Mirkka Lappalainen för sin avhandling Släkten, makten, staten: familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland. Priset delas ut för att hon har visat personers, släkters och gruppers maktspel som drivkraft i Sveriges och Finlands gemensamma 1600-tal.

2007:

Annika Sandén för sin avhandling Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620. Priset delades ut för hennes belysning av hur människorna i ett lokalsamhälle levde i beroende av och samspel med varandra.

2006:

Inken Schmidt-Voges för sin bok De antiqua claritate et clara antiquitate Gothorum. Gotizismus als Identitätsmodell im Frühneuzeitlichen Schweden. En studie av göticismen som svensk identitetsmodell, bland annat under Gustav Adolfstiden.

2005:

Anna Maria Forssberg för sin avhandling Att hålla folket på gott humör.

2004:

Martin Bagge för djupgående studier i musiklivet under 1600-talet, på spaning efter melodierna till Lasse Lucidors visor.

2003:

Torbjörn Eng för avhandlingen Det svenska väldet - ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte.

2002:

Carl Olof Cederlund vid Södertörns högskola för en marinarkeologisk livsgärning, inledd med utgrävningen av Vasa år 1961.

2001:

Malin Lennartsson för avhandlingen om relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland.

2000:

Sören Klingnéus för sin forskning om vapensmeder.

1999:

Göran Stenberg för sin avhandling om likpredikningar och gravtal under 1600- och 1700-talen

1998:

Marie Louise Rodén för sin avhandling om drottning Kristinas politiska liv i Rom efter abdikationen från Sveriges tron 1654.

1997:

Ebba During för sin undersökning av det osteologiska materialet från Vasa.

1996:

Stephen Johnston, History of Science i Oxford, för hans studier av skeppsbyggeriets utveckling i tiden omedelbart före Vasa.

1995:

Jan Lindegren för sina studier av statsmakten under Gustav Adolfstiden

1994:

Leon Jespersen, Odense, för sin konsekvent genomförda forskning om statsmaktens tillväxt i Danmark och Sverige under första delen av 1600-talet.

1993:

Jan Glete för sin forskning om flottors och örlogsfartygs betydelse för centralmaktens framväxt

1992:

Nils Erik Villstrand för sin forskning om knektutskrivningar som för oss mycket nära rikets inbyggare på båda sidor av Östersjön.