Vasa ska få en ny stöttning som kan bromsa rörelser och deformationer. Stötta Vasa är ett pågående projekt för att förbättra förutsättningarna för Vasas framtida bevarande.

Forskning har visat att timret i Vasas skrov är försvagat på grund av träet är kemiskt nedbrutet. Tvärvetenskaplig forskning visar att det också finns en tydlig koppling mellan träets kemiska status och dess mekaniska egenskaper. 

Museets timmermän har under lång tid noterat att skeppstimret deformeras, och regelbundna positionsmätningar visar att skrovet fortsätter att deformeras. Dessutom lutar skeppet svagt åt babord. Denna lutning tilltar över tid, och därför behöver skeppet rätas upp.

Vasa behöver därför en ny stöttning som kan bromsa rörelser och deformationer och därigenom säkra skeppets långsiktiga bevarande. Vasa står idag uppställd på ungefär samma sätt som en segelbåt, på kölblock med stöttning längs sidorna. Stöttningen av skeppet gjordes på 1960-talet. Under 1990-talet förstärktes den, men är trots det otillräcklig. Aktuell forskning om skeppets specifika egenskaper kommer att vara utgångspunkt när en ny stöttning byggs.

Forskningsprojektet Stötta Vasa pågick under åren 2012-2016 i samarbete med Institutionen för tillämpad mekanik vid Uppsala universitet.

I slutet av 2018 startade projektering av en ny stöttning av skeppet. Det nya stödet kommer att bestå av ett större antal stöttor som placeras just där skeppet bäst behöver dem. Dessutom kommer Vasa att få ett inre stålskelett som ska hjälpa till att bibehålla skeppets form och minska rörelser i skrovet. Stöttningen byggs så att det blir möjligt att räta upp skeppet.

Ny stöttning

En ny stöttning ska säkra Vasas långsiktiga bevarande. Den ska se till att skrovet bibehåller sin befintliga form och fördela laster på ett sätt som är skonsamt för skeppet. Rörelser i skrovet och risker för sprickbildning måste minimeras. I framtiden kommer skeppet att stöttas både utvändigt och invändigt. Vasa kommer att få ett inre skelett som ser till att bromsa skrovets rörelser.

En av utmaningarna med den nya stöttningen är att den inte ska skymma skeppet mer än nödvändigt, och inte heller försvåra framkomligheten runt skeppet eller inkräkta på utställningsytan.

En kritisk del i projektet är att räta upp skeppet så att masterna står så rakt som möjligt. Det kommer att bli en svår och känslig operation. Förmodligen kommer upprätningen att göras när hela stöttningen, in- och utvändigt, är färdigbyggd, eftersom det blir skonsammast för skeppet.