På Vasa har man funnit djurben på samtliga däck. Det totala antalet ben som har analyserats är cirka 2000. Av dessa kunde 1579 stycken artbestämmas. Vissa av benen, framförallt de som påträffades på de övre däcken, kan han tillkommit under senare tid och alltså vara recenta. De djurben som påträffades på de undre däcken bör dock ha hört till Vasas provianteringsförråd. I fartygets hålskepp fann man tunnor som innehöll ben från styckat och nersaltat kött samt saltad fisk. Totalt har man funnit spår av 17 djurarter ombord på Vasa.

Forskning om djurbenen

Under 2015 och 2016 hade vi en gästforskare på museet, Björn Gornik från Kiels universitet. Han undersökte en stor del av djurbenen och jämförde även vissa ben med den referenssamling som finns på Osteologiska institutionen på Stockholms universitet. Hans arbete gav oss ny, intressant information.

Bland annat tittade han på slakt- och styckningsspår och kunde se att majoriteten av styckningarna verkar vara utförda av oerfarna personer, kanske lärlingar. 

Fanns det levande djur på Vasa?

Hönsbenen som påträffats på Vasa har väckt frågan om man hade levande höns med sig ombord. Undersökningen visade dock att åtminstone ett av benen hade styckningsspår vilket tyder på att hönsen inte levde.

Vi visste sedan tidigare att det fanns katter ombord på Vasa och den ena verkar vara ovanligt stor. Katterna skulle inte ätas utan var med på skeppet för att jaga råttor. De måste ha gjort ett bra jobb för inte ett enda råttben har hittats!

De djurarter som finns representerade i djurbensmaterialet från Vasa är: nöt, svin, får/get, älg, rådjur, tamkatt, tamhöns, tamgås, gräsand, orre, dalripa, torsk, gädda, lake, långa, strömming & abborre.

Relaterat material